OPBEVARINGSBETINGELSER

Her følger en oversigt over opbevaringsbetingelser vedrørende indlevering, udlevering, opsigelse og betaling som er gældende i VIKA-flyt.

1.

Vilkår som ikke fremgår af nærværende betingelser, eller er særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

2.

VIKA-flyt forpligtiger sig til udelukkende at holde vores møbelopbevaring forsikret mod brand. Det opbevarede er ikke forsikret af VIKA-flyt. Har De indboforsikring, bør De OMGÅENDE meddele Deres forsikringsselskab vores opbevaringsadresse som er Roskildevej 5, 2620 Albertslund.

3.

Gods, der er udsat for hurtig fordærvelse, farligt gods, eller gods, som kan påføre andre hos VIKA-flyts opbevarede effekter skade, modtages ikke til opbevaring. Skulle sådanne effekter uden VIKA-flyts vidende være blevet opbevaret, hæfter kunden for alle økonomiske følger heraf.

4.

VIKA-flyt er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af enhver art.

5.

Besigtigelse.
Det står kunden frit for at besigtige VIKA-flyts møbelopbevaring. Besigtigelse af det opbevarede bohave, ompakning, udtagning af enkelte genstande m.v. kan kun ske efter forudgående aftale med VIKA-flyt, og for det arbejde der er forbundet hermed beregnes adgangsgebyr, som er 250.00 kr. inkl. moms som er et engangsbeløb.(Felter med * skal udfyldes)

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet

Levering til aftalt tid

Serviceminded team

Sikker og forsikret flytning

Fleksible og billige

6.

Betalingen.
Ved ind- og udlevering samt forevisning af opbevaringseffekter beregnes adgangsgebyr som er et engangsgebyr på 250.00 kr. inkl. moms . Opbevaringsafgiften beregnes pr påbegyndt måned, med mindre andet er aftalt.

7.

Opsigelse.
A. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 3 dages varsel.
B. VIKA-flyt kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.
C. Kan værdien af det opbevarede gods ikke klart dække VIKA-flyts tilgodehavende hos kunden, kan VIKA-flyt dog straks ophæve møbelopbevaringsaftalen.

8.

Udlevering.
Forinden udlevering af bohave kan ske, skal VIKA-flyts tilgodehavende være afregnet kontant, hvis indsat på vores konto, skal beløbet henstå min. 5 hverdage før betalingen kan udløse en udlevering af bohavet.

9.

Adresse.
Henvendelse fra VIKA-flyt til kunden kan kun ske til den sidst opgivne postadresse, email adresse og telefonnummer. Forsømmer kunden at anmelde ændringer i disse, er han ansvarlig for alle følger heraf, jævnfør blandt andet nedenfor under punkt 11 om tvangssalg og for enhver deraf flydende ulempe for VIKA-flyt.

10.

Panteret.
a. Det opbevarede gods betragtes som overgivet til VIKA-flyt i håndpant for ethvert tilgodehavende, som VIKA-flyt har hos kunden ifølge møbelopbevaringsaftalen og nærværende betingelser.
b. Kunden har pligt til over for VIKA-flyt at oplyse, hvorvidt det opbevarede helt eller delvist er købt på afbetaling, således at firmaet kan sikre sig sin tilbageholdsret ved at tilskrive afbetalingssælgeren. I øvrigt indestår kunden ved sin underskrift for, at godset i sin helhed er hans ubehæftede ejendom.
c. Kunden har under opbevaringen ikke ret til at sælge eller pantsætte godset.
d. Viser det sig under en fogedforretning, at tredjemand desuagtet har rettigheder over godset forud for VIKA-flyt, vil bemærkningen om VIKA-flyt panteret være at tilføre fogedprotokollen.

11.

Tvangssalg.
Udebliver forfalden opbevaringsafgift eller anden forfalden skyld til VIKA-flyt i mere end 2 måneder efter VIKA-flyt´s påkrav, på den af kunden sidst opgivne postadresse eller emailadresse, jævnfør ovenfor under punkt 9 om adresse, er VIKA-flyt berettiget til at betragte de opbevarede effekter som herreløst gods, og råde frit over disse effekter efter VIKA-flyts forgodtbefindende, og herefter helt eller delvist at bortsælge det opbevarede gods til dækning af sit tilgodehavende med tillæg af samtlige omkostninger ved realisationen. Hvad der måtte blive til rest af auktionsprovenuet, efter at VIKA-flyts tilgodehavender er dækket, tilkommer kunden. Er auktionsprovenuet mindre end VIKA-flyt´s tilgodehavende, hæfter kunden for forskelsbeløbet.

Bemærk!

Foranstående betingelser giver bl.a. VIKA-flyt panteret i kundens effekter, samt indeholder ansvarsfraskrivelses- og begrænsningsklausuler.

Det opmagasinerede er IKKE forsikret af VIKA-flyt, jfr. punkt 2.

61 24 24 24
Vi kontakter dig indenfor 24 timer
Få et Tilbud

Få et Tilbud